Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

by pomagać mieszkańcom miasta

Biuletyn Informacji Publicznej

Kalendarium

Wtorek 19 listopada 2019

Imieniny: Elżbiety, Faustyny, Pawła

Narzędzia

czcionka: domyślna | średnia | duża | kontrast Zmień kontrast

Projekt "Skorzystaj z szansy"

 

Projekt „Skorzystaj z szansy” już skończony.

 

Projekt „Skorzystaj z szansy” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego został zakończony. Realizowany był w okresie od 1 czerwca 2008 do 30 czerwca 2015r. Kwota projektu wyniosła 7 502 449,00 zł.

Nad realizacją projektu przez te lata pracował sztab ludzi z Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy dokładali dużych starań, aby działania były jak najbardziej dostosowane do potrzeb uczestników projektu.
W odczuciu Zespołu Pracy ze Społecznością Lokalną działania przyniosły nie tylko pozytywne efekty uczestnikom, ale także nam pracownikom i samej instytucji. Z jednej strony zyskaliśmy wiele nowych doświadczeń i umiejętności. Wprowadziliśmy w Ośrodku Pomocy Społecznej metodę organizowania społeczności lokalnej i pracę grupową.

Dzięki projektowi możliwe jest prowadzenie pracy socjalnej z jednostką, rodziną, grupą i społecznością lokalną w rozbudowanej formie, korzystając z wielu dodatkowych narzędzi, których standardowo pracownik socjalny nie ma możliwości uruchomić. Istniała możliwość dotarcia do tych środowisk, do których pracownik socjalny często nie miał okazji wglądu i możliwości prowadzenia pracy socjalnej (środowiska nieobjęte pracą socjalną, wymagające takiej formy pomocy).

Czas na dokonanie małych podsumowań…

Celem nadrzędnym była integracja społeczna, stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wykluczonych oraz dyskryminowanych
na rynku pracy, w szczególności kobiet z Miasta Rybnika. W projekcie brało udział 908 osób, z uwagi na trudną sytuację kobiet na rynku pracy aż 639 z nich to kobiety. Część z osób była wspierana przez więcej niż jeden rok (w statystykach podana tylko jeden raz).

 

 

Tabela nr. 1 Struktura uczestników projektu

 

 

Uczestnicy projektu mieli możliwość nie tylko zdobyć umiejętności umożliwiające wejście na rynek pracy, ale także poznać możliwość łączenia życia zawodowego z życiem rodzinnym. Głównym założeniem była zmiana funkcjonowania uczestników projektu, która prowadziła do bardziej aktywnego stylu życia. Pozwoliło to na wzmocnienie potencjału osobowościowego, zwiększenie motywacji do działania
i wiary we własne siły, wytworzenie umiejętności interpersonalnych oraz poprawienie funkcjonowania w społeczeństwie i środowisku lokalnym.

 

Jakie działania były podejmowane w ramach projektu:

 1. Programy Aktywności Lokalnej

Program Aktywności Lokalnej obejmował działania realizowane na rzecz aktywizacji społecznej
i zawodowej oraz rozwiązywania problemów społeczności lokalnej, mające na celu udzielenie wsparcia, ukierunkowanego na zwiększenie uczestnictwa mieszkańców w życiu społecznym oraz rozwój lokalnych inicjatyw na rzecz rozwiązywania problemów społecznych. Istotne w tym jest podejście zakładające spojrzenie całościowe – nie tylko na jednostkę, ale także na otoczenie. Z jednej strony kładziony był nacisk na rozwój osobowościowy uczestników Programu, który w założeniu ma prowadzić do powrotu na rynek pracy. Zwalczane były indywidualne bariery, utrudniające powrót na rynek pracy. Z drugiej strony - wsparciem otoczona była rodzina, która jako fundament życia społecznego, powinna od samego początku być wspierana w napotykanych trudnościach i tak ukierunkowywana, by mogła w przyszłości umiejętnie i samodzielnie rozwiązywać problemy. Działaniami objęta była nie tylko najbliższa rodzina, ale i otoczenie jednostki, gdyż dało to możliwość skutecznej walki z wykluczeniem społecznym. Program Aktywności Lokalnej daje możliwość realizowania pracy socjalnej wszystkimi trzema metodami pracy socjalnej, ze szczególnym naciskiem na metodę organizowania społeczności lokalnych. Pozwala na budowanie kapitału społecznego klientów pomocy w społeczności lokalnej, czyli na odbudowaniu ich więzi z innymi ludźmi.

 

Program Aktywności Lokalnej wprowadzany był stopniowo na poszczególnych dzielnicach.

 • Dzielnica Boguszowice Osiedle i Stare – PAL „Moja dzielnice – moje miejsce”

- Realizacja w latach 2009 – 2015 (wsparciem objętych 119 osób wraz z rodzinami, część osób brała udział w działaniach przez więcej niż jeden rok)

 • Dzielnica Niedobczyce „Czas na zmiany”

- Realizacja w latach 2011 – 2015 (ilość osób - 57 wraz z rodzinami i otoczeniem osób wykluczonych społecznie, część osób wspierana przez dłuższy okres czasu)

 • Dzielnica Paruszowiec – Piaski „Dzielnica z pomysłem”

- Realizacja w latach 2012 - 2015 (wsparciem objęte 54 osoby wraz z rodzinami i otoczeniem osób wykluczonych społecznie).

 

Działania realizowane w ramach programu skierowane bezpośrednio do uczestników:

- grupy wsparcia,

- kursy zawodowe zgodnie z potrzebami uczestników oraz potrzebami rynku pracy,

- poradnictwo specjalistyczne – psychoterapeuta, trener pozytywnego myślenia, masażysta,   refleksjolog, animator społeczności lokalnej, itd.,

- trener pracy,

- doradca zawodowy,

- asystent rodziny,

- praca socjalna,

- psycholog,

- aktywizacja rodzin,

- zajęcia z zakresu animacji społecznej,

- trening umiejętności społecznych,

- wolontariat.

 

 

 

                Działania skierowane do otoczenia osób zamieszkujących na dzielnicach:

- współpraca z instytucjami na rzecz dzielnicy,

- piknik,

- wycieczka,

- Dzień promocji zdrowia,

- wigilijka dla mieszkańców,

- Punkt Informacyjno – Konsultacyjny oraz Punkt Poradnictwa Obywatelskiego – porady psychologa, prawnika, doradcy zawodowego,  logopedy,

- wyjście do kina,

- zajęcia dla dzieci i młodzieży,

- zajęcia artystyczne,

- działalność animatorów społecznych .

 


Program Integracji Społeczno – Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „Jesteśmy razem”


Celem działania była integracja społeczna oraz podniesienie funkcjonowania społecznego
i zawodowego osób niepełnosprawnych. Podstawą była walka z marginalizacją i wykluczeniem społecznym osób niepełnosprawnych poprzez świadczenie pracy socjalnej i aktywnej integracji jest kluczowym celem projektu było eliminowanie różnego rodzaju barier jakich doświadczają osoby niepełnosprawne, w tym szczególnie likwidacji barier mentalnych tkwiących nadal w społeczeństwie poprzez walkę z mitami i stereotypami funkcjonującymi na ich temat.


Działania bezpośrednio skierowane do uczestników programu

 • usług doradcy zawodowego, usług psychologa, interwencja kryzysowa
  i przemoc w rodzinie, rehabilitant;
 • kursy tańca;
 • doradca zawodowy;
 • psycholog
 • trener pracy;
 • kursy zawodowe;
 • kurs komputerowy;
 • grupy wsparcia;
 • uczestnictwa w warsztacie rehabilitacyjno – uspołeczniającym;
 • nordic walking, choreoterapia, masaż dźwiękiem
 • szkolenie motywacyjne;
 • rehabilitacja;
 • refleksjolog;
 • dietetyk.

 

Działania skierowane do otoczenia osób niepełnopsrawnych:

 • wyjście do kina,
 • wyjazd na wycieczki,
 • grupy samopomocowe,
 • poradnictwo specjalistyczne: masaż dźwiękiem, położna, pielęgniarka.
 • spotkanie integracyjne,
 • usług doradcy zawodowego, usług psychologa, interwencja kryzysowa i przemoc w rodzinie, rehabilitant,
 • kurs tańca,
 • trener pracy,
 • nordic walking,
 • choreoterapia,
 • wizytacji placówek działających na rzecz osób niepełnosprawnych (w ramach działań
  o charakterze środowiskowym także dla otoczenia osób wykluczonych społecznie).

 

PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA


PAI był programem realizowanym wspólnie z PUP w Rybniku i traktowanym jako program pilotażowy. Celem Programu była pomoc osobom bezrobotnym znajdującym się w trudnej sytuacji na rynku pracy, oddalonym od rynku pracy, z powodu m.in. braku kwalifikacji, odpowiednich kompetencji i innych barier utrudniających funkcjonowanie w środowisku. Program ma za zadanie:

a/ aktywizację zawodową osób bezrobotnych, w formie prac społecznie użytecznych, zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku.

b/ integrację społeczną osób bezrobotnych, realizowaną w formie działań takich jak: grupowe poradnictwo specjalistyczne, warsztaty trenerskie, grupy wsparcia oraz trener pracy, zorganizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku.

 

Zakres tematyczny zajęć indywidualnych i grupowych prowadzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej zakładał:

 • doradztwo zawodowe (określenie ścieżki zawodowej uczestnika - pisemna opinia, tworzenie dokumentów aplikacyjnych, rozmowa kwalifikacyjna i aktywne poszukiwanie pracy);
 • motywacja do zmian, kompetencje komunikacyjne, aktywizacja;
 • aspekty prawne;
 • aspekty zdrowotne;
 • znajomość podstawy obsługi komputera z uwzględnieniem poszukiwania ofert pracy;
 • aspekty wiedzy obywatelskiej i wiedzy o instytucjach w Rybniku;
 • uczestnictwo w pracach społecznie użytecznych.

 

Indywidualny Program wychodzenia z bezdomności

Celem było stopniowe wychodzenie bezdomności. Pobyt w mieszkaniu chronionym jest ostatnim stopniem wychodzenia z bezdomności, podczas którego osoby bezdomne uczą się prawidłowego funkcjonowania w warunkach zbliżonych do warunków własnego mieszkania pod okiem specjalistów.

W latach 2008 – 2015 ze wsparcia skorzystało 22 mężczyzn i 30 kobiet (osoby objęte wsparciem były dłużej niż jeden rok). Utworzono 4 mieszkania chronione – dwa dla mężczyzn dwa dla kobiet. Udzielane wsparcie było bardzo indywidualne, w zależności od sytuacji osoby bezdomnej
i obejmowało:

 • doradztwo w zakresie aktywnego poszukiwania pracy – indywidualny trener pracy;
 • kurs zawodowy;
 • indywidualna praca z psychologiem;
 • indywidualna praca z pracownikiem socjalnym;
 • udział w społecznościach mieszkańców;
 • asystent rodziny,
 • uzyskanie miejsca w mieszkaniu chronionym o typie rotacyjnym.

 

Młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym – warsztaty profilaktyczno – terapeutyczny.

Działanie skierowane było do osób młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym. W warsztatach profilaktyczno – terapeutycznych wzięły udział 262 osoby.

Działania obejmowały:

 • blok treningu umiejętności psychospołecznych,
 • blok zajęć wspierających aktywizację zawodową,
 • indywidualne porady psychologa,
 • indywidualne porad doradcy zawodowego,
 • aktywne spędzanie czasu wolnego

 

KONTRAKTY OSOBY NIEPRACUJĄCE

Wsparciem, na które składały się kursy oraz pomoc z zakresu umiejętności miękkich, objęto 158 mężczyzn i 337 kobiet. Działania obejmowały:

 • zajęcia w ramach treningu umiejętności psychospołecznych i warsztatów aktywnego poszukiwania pracy,
 • wsparcie psychologa,
 • wsparcie doradcy zawodowego i trenera pracy,
 • wsparcie prawnika,
 • kursy zawodowe.Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Następny projektPoprzedni projekt

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Żużlowa 25,
tel.: (32) 42-211-11
email: ops@opsrybnik.pol.pl

Pozostałe informacje


Strona Przyjazna Niewidomym
Serwis http://opsrybnik.nazwa.pl spełnia wytyczne o dostępności WAI: A (WCAG 1.0 Priorytet 1) oraz Section 508.
2019 Copyright by OPS Rybnik
Agencja IArt